Polska | Polski | Logowanie

Warunki użycia

Informacje na temat możliwości korzystania z serwisu internetowego MSC.COM.PL

 

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i MSC. Korzystanie z dostępu do niniejszego serwisu WWW (określanego dalej jako "Serwis WWW"), przeglądanie go lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać, jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na niniejsze warunki, NIE może korzystać z Serwisu WWW.

MSC ma prawo zmienić w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkownika, niniejsze Warunki korzystania z Serwisu WWW, jak również inne informacje w nim zawarte, dokonując stosownych aktualizacji. MSC zastrzega sobie również prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach, usługach lub programach opisanych w Serwisie WWW w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Postanowienia ogólne

W treści Serwisu WWW zawarte zostały zastrzeżenia dotyczące praw własności i praw autorskich, których należy przestrzegać.

Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, a także korzystanie z Serwisu WWW oraz z wszelkich treści w nim zawartych do tworzenia prac pochodnych bez wcześniejszej pisemnej zgody MSC jest zabronione. Całe oprogramowanie i inne materiały MSC dostępne do pobrania lub wykorzystania za pośrednictwem Serwisu WWW, objęte są właściwymi warunkami licencji, warunkami korzystania lub zastrzeżeniami i będą podlegać takim licencjom, warunkom i zastrzeżeniom.

Nieprzestrzeganie warunków i zastrzeżeń zawartych w Serwisie WWW spowoduje automatyczne i natychmiastowe cofnięcie udzielonych Użytkownikowi uprawnień, bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzeżenia

MSC nie składa jakichkolwiek przyrzeczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do poprawności, aktualności i kompletności informacji zawartych w Serwisie WWW. W serwisie tym mogą pojawić się nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. MSC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych w Serwisie WWW, w tym za dokładność i kompletność rozpowszechnianych w nim informacji. MSC nie gwarantuje, że rozwiąże jakikolwiek zgłoszony problem, nawet jeśli zdecyduje się na dostarczenie informacji w celu jego rozwiązania.

Informacje poufne

MSC zastrzega, że Serwis WWW nie służy do przekazywania informacji poufnych i prawnie zastrzeżonych do MSC. Z tego względu wszelkie informacje lub materiały przesłane do MSC będą traktowane jako niepoufne. Jednakże MSC nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że:

MSC uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska, MSC uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób, lub MSC zostanie zmuszone do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa.

Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do MSC w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Więcej informacji na temat obowiązywania tychże zasad w MSC zawiera zakładka "Ochrona prywatności".

Globalna dostępność

Informacje publikowane przez MSC w sieci WWW mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które nie zostały wprowadzone na dany rynek i nie są dostępne w kraju Użytkownika. Odniesienia takie nie oznaczają, że MSC zamierza je na takie rynki wprowadzić lub udostępnić. Informacje o produktach, programach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela MSC.

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEGO SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MSC NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH, NIE DOKONUJE JAKICHKOLWIEK USTALEŃ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. MSC NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), ŻE NINIEJSZY SERWIS WWW BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I BEZBŁĘDNY.

UŻYTKOWNIK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE POBIERAJĄC MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY I KORZYSTAJĄC Z USŁUG NINIEJSZEGO SERWISU WWW CZYNI TO WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO; UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY, KTÓRE W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ POWSTAĆ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH LUB USZKODZENIE WŁASNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO.

USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA GWARANCJI. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU MSC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, POWODUJĄCE NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZA SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY), MAJĄCE ZWIĄZEK LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU WWW LUB Z INNYCH SERWISÓW BĄDŹ ZASOBÓW DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB W NIM PRZYWOŁANYCH, ZA UŻYWANIE, POBIERANIE CZY KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW CZY USŁUG. W SZCZEGÓLNOŚCI MSC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŚLI MSC ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. ZASTRZEŻENIE TO I ZRZECZENIE SIĘ ODSZKODOWANIA MA ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY WYNIKAJĄ ONE Z WARUNKÓW UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ CZY INNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH.


 

Copyright © 2002-2024 msc.com.pl

Polityka prywatności | Warunki użycia | Kontakt | Wygenerowano automatycznie dnia 2024-07-13 g.10:08:03 (#1/1)